Ultimate magazine theme for WordPress.

ویرایش ژنوم با روش کریسپر و ژن درمانی

مهندسی ژنتیک با روش کریسپر

0

شروع کریسپر در سال ۱۹۸۷دانشمندان ژاپنی تواننستند توالی ها تکراریی در باکتری ها کشف کنند اما کارکرد انها را نمی دانستند

تا اینکه در سال ۱۹۹۳خوان فرانسیسکو مارتیننز همان توالی هارا در در ژنوم ارکی ها پیدا کرد

توالی های کشف شده تکراری و پالیندرومی توسط توالی هایی به نام فاصله انداز یا spacer از هم جدا می شوند در نزدیکی توالی ها، ژن های مربوط به ژن Casوجود دارد که نقش برش Dnaرا بر عهده دارد در کل خوان فرانسیسکو این توالی هارا کریسپر نامیدند .

توالی ها تکراری شباهت زیادی که به توالی های باکتریفاژ ها دارند تمامی این نتایج نشان داد سیستم کریسپر می تواند جز سیستم دفاعی باکتری ی ها در برابر باکتروفاژ ها و ویروس ها باشد

در سال ۲۰۱۲تیم تحقیقاتی که توسطJennifer Doudna رهبری می شد توانستند این روش را ارتقا و به عنوان ابزاری برای ویرایش هدفمند ژن ها و درمان بیماری ها معرفی کنند برای انجام این ایده دانشمندان یک پروتکل ۳ مرحله ای ایجاد کردند

 

 

 

یک نظر بزارید

ایمیل شما منتشر نمی شود: